Widget not in any sidebars

Laatst aangepast: 17 november 2017

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis  gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt;
DreamAssist:  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DreamAssist B.V., statutair gevestigd aan de Vijzelstraat 68-72, 1017 HL te Amsterdam, de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht aangaat met DreamAssist;
overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen DreamAssist en de opdrachtgever;
werkzaamheden: de werkzaamheden die  DreamAssist in opdracht van de opdrachtgever  uitvoert;
website: de website van DreamAssist.
hij/zij: In het belang van de leesbaarheid van deze overeenkomst is bij het aanduiden van een persoon gebruik gemaakt van de aanduidingen ‘hij’ en ‘hem’. Waar ‘hij’ of ‘hem’ staat kan uiteraard waar nodig ‘zij’ of ‘haar’ gelezen worden.
persoon: verwijzingen naar een persoon omvatten natuurlijke personen, vennootschappen, joint ventures, verenigingen, maatschappen, stichtingen of partnerships, ongeacht of deze rechtspersoonlijkheid hebben.
schriftelijk: hieronder wordt mede begrepen langs elektronische weg verzonden leesbare en reproduceerbare berichten (e-mail).

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DreamAssist en de opdrachtgever. De toepasselijkheid van eventuele inkoop – of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DreamAssist, voor de uitvoering waarbij derden worden betrokken.
 3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. DreamAssist zal op basis van een intakegesprek een voorstel doen. Deze voorstellen zijn vrijblijvend.
 2. De overeenkomst komt tot stand:
  1. nadat de opdrachtgever de overeenkomst of offerte digitaal heeft ondertekend of per post aan DreamAssist ondertekend heeft geretourneerd; of
  2. nadat de opdrachtgever via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van DreamAssist; of
  3. door het aanvragen van een dienst via de website van DreamAssist; in dat geval doet de opdrachtgever een aanbod aan DreamAssist tot het aangaan van de overeenkomst. Voor het voltooien van de aanmelding is aanvinken van het hokje “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” vereist. De overeenkomst wordt daarna door DreamAssist ter bevestiging per e-mail toegestuurd.

  Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. DreamAssist zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelend opdrachtnemer en beroepsbeoefenaar uitvoeren met inachtneming van en de voor hem geldende professionele beroepsstandaard.
 2. DreamAssist voert de werkzaamheden uit vanuit haar eigen locatie(s) (“op afstand”) of op een door opdrachtgever aangewezen locatie.
 3. DreamAssist heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, deze indien nodig of wenselijk te vervangen, goederen van derden te betrekken, of diensten van derden af te   Als DreamAssist derden betrekt bij de uitvoering van de werkzaamheden, zal zij er steeds voor zorgen dat deze een voldoende niveau van kennis en ervaring hebben voor de werkzaamheden, en bij een overdracht zal zij zorgen voor een vloeiende overdracht van de werkzaamheden.
 4. DreamAssist neemt bij de uitvoering van de diensten een inspanningsverbintenis op zich, en kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot de door de opdrachtgever gewenste resultaten.
 5. DreamAssist zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met zijn professionaliteit, een recht  van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Artikel 5. Virtueel kantoor

 1. DreamAssist is voorts voor de uitvoering van de werkzaamheden afhankelijk van de beschikbaarheid van internet en voldoende internetverbinding.
 2. DreamAssist kan het uitblijven van technische storingen of dataverlies niet garanderen. De opdrachtgever aanvaardt het gebruik van de door DreamAssist gebruikte (online) diensten, applicaties en de daarmee samenhangende risico’s.
 3. DreamAssist is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door de door het gebruik van (online) diensten, applicaties, dataverlies daaronder begrepen.

Artikel 6. Opleveringstermijn

Indien DreamAssist (opleverings)termijnen heeft genoemd of is overeengekomen, zijn deze vastgesteld op grond van de gegevens die DreamAssist bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. DreamAssist spant zich er naar behoren voor in om deze (opleverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Zo’n (opleveringstermijn) is echter nooit een fatale termijn. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft geen recht aan de opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere actie jegens DreamAssist.

Artikel 7. Tarieven

 1. De overeengekomen tarieven zijn per uur of een vast bedrag, exclusief btw en in euro’s.
 2. DreamAssist heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan schriftelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan is hij gerechtigd de  overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling voor de diensten van DreamAssist geschiedt via automatische incasso, per maand achteraf. De afschrijving vindt plaats op of rond de 15e van elke maand.
 2. Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd, of als de betaling door de opdrachtgever wordt gestorneerd, dient de opdrachtgever de verschuldigde betaling per ommegaande alsnog handmatig te voldoen. In dat geval is de opdrachtgever direct in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente aan DreamAssist verschuldigd, met ingang van de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, komen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100.
 3. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de website, de daar opgenomen logo’s, ontwerpen, producten, werkwijzen en diensten, berusten bij DreamAssist of bij haar licentiegever(s). Deze mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DreamAssist.

Artikel 10. Rechten van derden

De opdrachtgever staat ervoor in dat de materialen die hij voor de uitvoering van de  overeenkomst aan DreamAssist ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op de merkrechten, auteursrechten, portretrechten e.d. van derden.

Artikel 11. Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 dagen na de ontdekking van hetgeen waarover wordt geklaagd aan DreamAssist kenbaar te worden gemaakt, onder vermelding van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de geconstateerde tekortkoming, zodat DreamAssist in staat is adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond is, zal DreamAssist de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, en opdrachtgever zal DreamAssist hiertoe de gelegenheid geven.
 2. Indien niet meer mogelijk is de overeengekomen werkzaamheden alsnog te verrichten, dan zal DreamAssist slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden.
 3. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 12. Opschorting, ontbinding en beëindiging

 1. DreamAssist en Opdrachtgever kunnen op elk moment de overeenkomst beëindigen met een opzegtermijn van één maand. De opzegging zal ingaan op het einde van de maand volgend op de maand waarin de opzegging is ontvangen. Deze beëindiging dient schriftelijk aan de andere partij medegedeeld te worden.
 2. DreamAssist is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of er zich een wijziging van omstandigheden voordoet die instandhouding van de overeenkomst van opdracht niet meer rechtvaardigt.
 3. De overeenkomst met de opdrachtgever eindigt van rechtswege met onmiddellijke ingang indien en op het moment dat:
  1. opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
  2. opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd;
  3. opdrachtgever een rechtspersoon is en het besluit tot liquidatie wordt genomen;
  4. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.
 4. Indien de overeenkomst eindigt of wordt ontbonden op de wijze als genoemd in lid 1 of lid 2 van dit artikel, dan zijn de vorderingen van DreamAssist op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien DreamAssist de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst, waaronder het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en verjaring

 1. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van opdracht, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
 2. DreamAssist is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor door opdrachtgever of derden geleden materiële of immateriële schade, ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van opdrachtgever verband houdende met de uitvoering van de opdracht. DreamAssist is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat DreamAssist is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of doordat DreamAssist door opdrachtgever gegeven instructies heeft opgevolgd.
 3. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens de opdrachtgever is beperkt tot directe schade, tot ten hoogste het bedrag dat over de laatste drie maanden als vergoeding aan opdrachtgever in rekening is gebracht. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, reputatieschade en opgelegde boetes) die op enigerlei wijze verband houdt met, dan wel veroorzaakt wordt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door DreamAssist, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.
 4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken. Opdrachtgever heeft de verplichting om eventuele schade zoveel mogelijk te beperken.
 5. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van DreamAssist, neemt.
 6. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens DreamAssist, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 14. Verantwoordelijkheid voor data, software en apparatuur

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor adequate beveiliging van zijn data, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. DreamAssist is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 2. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan DreamAssist niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
 3. DreamAssist is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen. DreamAssist is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de opdrachtgever of derden verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of  (internet)verbindingen van de opdrachtgever.

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
 2. DreamAssist staat ervoor in dat gedurende de looptijd van de overeenkomst van opdracht en als na de beëindiging daarvan, al dan niet in verband met de uitvoering van de werkzaamheden voor opdrachtgever, aan derden geen informatie zal worden verschaft over de organisatie van opdrachtgever en zijn interne en externe contacten.
 3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, DreamAssist gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, dan zal DreamAssist dergelijke informatie verstrekken zonder dat DreamAssist gehouden is tot schadevergoeding voor enige schade die hierdoor ontstaat voor opdrachtgever.

Artikel 16. Niet – overname personeel

Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van DreamAssist gedurende de overeenkomst en gedurende een periode van 12 maanden na het einde van de overeenkomst een natuurlijke persoon die namens DreamAssist werkzaamheden uitvoert bij opdrachtgever in dienst te nemen of op een andere basis direct of indirect voor zich te laten werken, tenzij met schriftelijke toestemming van DreamAssist.  Op overtreding van deze verplichting staat een direct opeisbare boete van een direct opeisbare boete van € 15.000,- voor iedere overtreding alsmede een bedrag van € 500,- voor iedere dag waarop de overtreding/niet nakoming voortduurt, zonder dat ingebrekestelling is vereist en onverminderd het recht van DreamAssist om de werkelijk geleden schade op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en DreamAssist worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.